RODO i Polityka Prywatności

Informacje dotyczące RODO

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, realizowanego na podstawie Umowy z Ministrem Zdrowia nr 6/2/2/NPZ/FRPH/2018/97/93 z dn. 29.05.2018 r. oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:

  1. Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie.
  2. Dane osobowe Uczestnika Projektu przetwarzane będą jedynie w celu realizacji Projektu.
  3. Dane osobowe Uczestnika Projektu nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub została na to wyrażona zgoda.
  4. Dane osobowe Uczestnika Projektu będą przechowywane przez okres 50 lat od dnia zakończenia Projektu.
  5. Uczestnik Projektu posiada prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Uczestnik Projektu ma prawo do wniesienia skargo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Dane osobowe Uczestnika Projektu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Wawelska 15B: iod@coi.pl

Polityka Prywatności

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Są to dane tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika. Serwis szkoleniazut.coi.pl ma dostęp do tych danych oraz wykorzystuje je do obsługi udogodnień zalogowanych użytkowników. Korzystanie z serwisu szkoleniazut.coi.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w swojej przeglądarce.