Regulamin

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
w szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn.
„Szkolenie personelu medycznego w zakresie diagnostyki i leczenia uzależnienia od nikotyny” w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 organizowanego przez Narodowy Instytut Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie – współfinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia.§ 1
Postanowienia ogólne1. Narodowy Instytut Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, jest organizatorem szkoleń w ramach Projektu pn. „Realizacja szkoleń personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od nikotyny oraz  prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym” w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, który realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia a Narodowym Instytutem Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowym Instytutem Badawczym, ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa, zwanym dalej „Realizatorem Projektu”.
2. Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.
3. Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2025.
4. Biuro projektu mieści się w Narodowym Instytucie Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowym Instytutcie Badawczym Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów, ul. Wawelska 15B, 02- 034 Warszawa.


 
§ 2
Cele projektu

 

Głównym celem szkoleń organizowanych w ramach projektu jest zdobycie wiedzy oraz nowych umiejętności w zakresie leczenia zespołu uzależnienia od nikotyny i przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych wśród pracowników medycznych.

 

§ 3
Uczestnicy projektu

 

1. Uczestnikami Projektu będą osoby, które z własnej inicjatywy wyrażą chęć udziału w Projekcie oraz spełnią poniższe kryteria:
a. posiadają tytuł zawodowy lekarza / pielęgniarki / położnej lub posiadają wyższe wykształcenie na kierunku psychologia lub certyfikat psychoterapeuty,
b. są studentami (lub absolwentami) jednego z następujących kierunków: lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, zdrowie publiczne, pedagogika, higiena stomatologiczna, fizjoterapia, pomoc socjalna, dietetyka, resocjalizacja lub innego kierunku związanego z naukami o zdrowiu,
c. zostaną dopuszczeni do udziału w szkoleniu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.§ 4
Zakres wsparcia


1. Kształcenie odbywa się w ramach szkoleń zgodnie z harmonogramem umieszczanym na portalu szkoleniazut.coi.pl.
2. Kursy realizowane są dwóch trybach: online oraz stacjonarnie.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany trybu szkolenia, terminów oraz miejsca szkoleń ze względu na zmiany w umowie o dofinansowanie; zmiany aktów prawnych dotyczących realizacji przedmiotowego zakresu szkoleń, ograniczenia epidemiczne lub zbyt małą liczbę zarejestrowanych na dany termin uczestników.
4. Przystępując do projektu uczestnik zobowiązuje się wziąć udział we wszystkich częściach szkolenia tj. szkolenie teoretyczne, szkolenie warsztatowe oraz egzamin. Rezygnacja w trakcie szkolenia skutkować może koniecznością zwrotu poniesionych przez organizatora kosztów.

 

§ 5
Warunki rekrutacji (postępowanie kwalifikacyjne)


1. Zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia uwzględniane są w zamówieniach udzielanych w ramach realizacji Projektu aspekty środowiskowe, społeczne (np. stosowanie kryteriów premiujących oferty zakładów pracy chronionej oraz innych wykładowców, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych oraz stosowanie kryteriów dotyczących zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym).
2. Na kurs zostaną przyjęci kandydaci, którzy spełniają warunki określone w §3 ust. 1, niniejszym paragrafie.

3. Priorytetowo podczas kwalifikacji traktowane będą osoby zamieszkujące w następujących województwach: opolskie, podlaskie, lubuskie, w których jest ograniczony dostęp do specjalistycznego poradnictwa stacjonarnego w zakresie leczenia zespołu uzależnienia od nikotyny.
4. Skorzystanie z usług, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na przetwarzanie podanych w celu świadczenia przez Wykonawcę opisanych w Regulaminie usług.
5. Uczestnicy Projektu zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie drogą e-mailową bądź telefonicznie.
6. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego terminu szkolenia, odmówienia udziału w Projekcie, gdy liczba chętnych przekroczy zaplanowaną liczbę osób lub, gdy uczestnik nie spełnia warunków określonych w § 3.

 

§ 6
Zakwaterowanie uczestników projektu


1. Organizator dla uczestników szkoleń realizowanych stacjonarnie zapewnia 1 nocleg dla Uczestników, gdy miejsce prowadzenia szkolenia jest oddalone od miejsca zamieszkania osoby w nim uczestniczącej powyżej 50 km (drogą publiczną, a nie w linii prostej).
2. Zakwaterowanie zapewnione zostanie w pokojach dwuosobowych w hotelu o standardzie maksymalnie 3* ze śniadaniem.
3. Nie są refundowane dodatkowe koszty usługi hotelowej (parking, etc.).

 

§ 7
Zwrot kosztów dojazdu


1. Zwrot kosztów dojazdu może nastąpić wyłącznie, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika, a odległość ta wynosi powyżej 50 km.
2. Zwrotowi nie będą podlegały koszty dojazdu w obrębie jednej miejscowości.
3. Podstawą refundacji kosztów dojazdu i powrotu na szkolenie są następujące dokumenty:

a. dla osób korzystających z komunikacji publicznej zwrot kosztów nastąpi do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze. Odbędzie się to na podstawie Druku rozliczenia kosztów dojazdu Uczestnika szkolenia – wraz z załączonymi biletami autobusowymi, kolejowymi i innej komunikacji zbiorowej, na trasie z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia i z powrotem – bilety należy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem Uczestnika.
b. dla osób korzystających z samochodu (koszt podróży refunduje się do wysokości ceny biletu kolejowego II klasy lub PKS) na podstawie Druku rozliczenia kosztów dojazdu Uczestnika szkolenia z dołączoną kserokopią prawa jazdy, kserokopią dowodu rejestracyjnego samochodu, którego Uczestnik jest właścicielem lub współwłaścicielem oraz dowodem potwierdzającym cenę biletu II klasy pociągu lub PKS (np. zaświadczenie z kasy przewoźnika kolejowego lub PKS o cenie biletu na danej trasie).

4. W przypadku, gdy Uczestnik szkolenia był dowożony samochodem przez inną osobę uznaje się, że Uczestnik nie poniósł kosztu i dlatego wydatek nie może zostać dofinansowany z budżetu projektu.
5. Nie refunduje się następujących kosztów:

a. przemieszczania się komunikacją miejską w miejscowości odbywania szkolenia;
b. opłat parkingowych;
c. opłat za korzystanie z dróg płatnych (autostrad).

6. Poniesione wydatki Uczestnicy rozliczają poprzez dostarczenie do Biura Projektu podpisanego Druku rozliczenia kosztów dojazdu Uczestnika szkolenia wraz z dokumentami, o których mowa w § 7 ust. 3 oraz wszelkimi dodatkowymi, pisemnymi wyjaśnieniami i oświadczeniami, jeżeli są wymagane do rozliczenia wydatku.
7. Czas dostarczenia do Biura Projektu kompletu dokumentów uprawniających do otrzymania zwrotu poniesionych wydatków związanych z dojazdem na szkolenie wynosi 14 dni od terminu zakończenia szkolenia, w którym Uczestnik brał udział.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu poniesionych kosztów w szczególności, gdy Uczestnik:

a. dostarczył dokumentację rozliczeniową do Biura Projektu w terminie późniejszym niż 14 dni od terminu zakończenia szkolenia, w którym Uczestnik brał udział;
b. dostarczył niewypełniony Druk rozliczenia kosztów dojazdu Uczestnika szkolenia;
c. nie dołączył biletów transportu publicznego z każdego dnia szkolenia;
d. nie dołączył kserokopii prawa jazdy, kserokopii dowodu rejestracyjnego samochodu.

9. Adres, na który należy dostarczyć dokumenty rozliczeniowe: Zakład Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowy Instytut Badawczy, ul. Wawelska 15b, 02-034 Warszawa z dopiskiem „Szkolenia ZUT” lub skany dokumentów na dres szkolenia szkoleniazut@pib-nio.pl
10. Zwrot poniesionych kosztów nastąpi w terminie 30 dni od zakończenia szkolenia.

 

§ 8
Rezygnacja ze szkolenia

 

1. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, uczestnik szkolenia zobowiązuje się poinformować Organizatora nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, o ważnych okolicznościach, które uniemożliwiają udział w szkoleniu. oraz niepoinformowaniu o zaistniałej sytuacji, Organizator będzie miał prawo żądać zwrotu kosztów szkolenia, na podstawie umowy w przedmiocie realizacji szkolenia.


 

§ 9
Postanowienia końcowe


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2022 r.
2. Regulamin może ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz zmian w umowie o dofinansowanie Projektu, tj.w umowie nr 6/9/85195/NPZ/2021/97/828 z dn. 29.09.2021 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia a Narodowym Instytutem Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Narodowego Programu Zdrowotnego na lata 2021-2025.


 

RODO i Polityka Prywatności

Informacje dotyczące RODO
W związku z przystąpieniem do projektu pn „Realizacja szkoleń personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od nikotyny oraz  prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym” w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, realizowanego na podstawie Umowy z Ministrem Zdrowia nr 6/9/85195/NPZ/2021/97/828 z dn. 29.09.2021 r. oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:
  1. Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Narodowy Instytut Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie
  2. Dane osobowe Uczestnika Projektu przetwarzane będą jedynie w celu realizacji Projektu.
  3. Dane osobowe Uczestnika Projektu nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub została na to wyrażona zgoda.
  4. Dane osobowe Uczestnika Projektu będą przechowywane przez okres 50 lat od dnia zakończenia Projektu.
  5. Uczestnik Projektu posiada prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Uczestnik Projektu ma prawo do wniesienia skargo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Dane osobowe Uczestnika Projektu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Narodowym Instytucie Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowym Instytucie Badawczym z siedzibą w Warszawie w Warszawie, ul. Wawelska 15B: iod@pib-nio.pl

Polityka Prywatności
Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Są to dane tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika. Serwis szkoleniazut.coi.pl ma dostęp do tych danych oraz wykorzystuje je do obsługi udogodnień zalogowanych użytkowników. Korzystanie z serwisu szkoleniazut.coi.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w swojej przeglądarce.