Regulamin

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

w szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn.
„Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych” w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 organizowanego przez Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie – współfinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia.§ 1
Postanowienia ogólne

 
1. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie, jest organizatorem szkoleń w ramach Projektu pn. „Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych” w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, który realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia a Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa, zwanym dalej „Realizatorem Projektu”.
2. Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
3. Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020.
4. Biuro projektu mieści się w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, ul. Wawelska 15B, 02- 034 Warszawa.


 
§ 2
Cele projektu

 
Głównym celem szkoleń organizowanych w ramach projektu jest zdobycie wiedzy oraz nowych umiejętności w zakresie leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu i przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych wśród 2500 pracowników medycznych.

 
§ 3
Uczestnicy projektu

 
1. Uczestnikami Projektu będą osoby, które z własnej inicjatywy wyrażą chęć udziału w Projekcie oraz spełnią poniższe kryteria:
a. posiadają tytuł zawodowy lekarza / pielęgniarki / położnej lub posiadają wyższe wykształcenie na kierunku psychologia lub certyfikat psychoterapeuty,
b. są studentami (lub absolwentami) jednego z następujących kierunków: lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, zdrowie publiczne, pedagogika, higiena stomatologiczna, fizjoterapia, pomoc socjalna, dietetyka, resocjalizacja lub innego kierunku związanego z naukami o zdrowiu,
c. zostaną dopuszczeni do udziału w szkoleniu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.


§ 4
Zakres wsparcia

1. Kształcenie odbywa się w ramach szkoleń zgodnie z poniższym wykazem: Szkolenia w 2019 roku (1 termin do wyboru przez uczestnika):
  • 16-05-2019 - 17-05-2019 Lublin
  • 14-06-2019 - 15-06-2019, Warszawa
  • 03-09-2019 - 04-09-2019, Olsztyn
  • 14-09-2019 - 14-09-2019, Wrocław
  • 27-09-2019 - 28-09-2019, Warszawa
  • 12-10-2019 - 12-10-2019, Kraków
  • 21-10-2019 - 21-10-2019, Warszawa
  • 16-11-2019 - 16-11-2019, Białystok
  • 22-11-2019 - 23-11-2019, Kraków
  • 09-12-2019 - 10-12-2019, Warszawa
Łącznie w ramach projektu wsparciem objętych zostanie 2500 osób.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminów oraz miejsca szkoleń ze względu na zmiany w umowie o dofinansowanie; zmiany aktów prawnych dotyczących realizacji przedmiotowego zakresu szkoleń.
4. Przystępując do projektu uczestnik zobowiązuje się wziąć udział we wszystkich częściach szkolenia tj. szkolenie teoretyczne, szkolenie warsztatowe oraz egzamin. Rezygnacja w trakcie szkolenia skutkować może koniecznością zwrotu poniesionych przez organizatora kosztów.

 
§ 5
Warunki rekrutacji (postępowanie kwalifikacyjne)

1. Zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia uwzględniane są w zamówieniach udzielanych w ramach realizacji Projektu aspekty środowiskowe, społeczne (np. stosowanie kryteriów premiujących oferty zakładów pracy chronionej oraz innych wykładowców, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych oraz stosowanie kryteriów dotyczących zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym).
2. Na kurs zostaną przyjęci kandydaci, którzy spełniają warunki określone w §3 ust. 1, niniejszym paragrafie i którzy zmieszczą się w limicie miejsc określonym w § 4 ust. 2. 3. Priorytetowo podczas kwalifikacji traktowane będą osoby zamieszkujące w następujących województwach: opolskie, podlaskie, lubuskie, w których jest ograniczony dostęp do specjalistycznego poradnictwa stacjonarnego w zakresie leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu.
4. Warunkiem przystąpienia kandydatów do kwalifikacji jest odesłanie Formularza zgłoszeniowego oraz Oświadczenia Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres: szkoleniaZUT@coi.pl.
5. Uczestnicy Projektu zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie drogą e-mailową bądź telefonicznie.
6. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego terminu szkolenia, odmówienia udziału w Projekcie, gdy liczba chętnych przekroczy 2500 osób lub, gdy uczestnik nie spełnia warunków określonych w § 3.

 
§ 6
Zakwaterowanie uczestników projektu

1. Organizator zapewnia nocleg dla Uczestników, gdy miejsce prowadzenia szkolenia jest oddalone od miejsca zamieszkania osoby w nim uczestniczącej powyżej 50 km (drogą publiczną, a nie w linii prostej).
2. Zakwaterowanie zapewnione zostanie w pokojach dwuosobowych w hotelu o standardzie maksymalnie 3* ze śniadaniem.
3. Nie są refundowane dodatkowe koszty usługi hotelowej (parking, etc.).

 
§ 7
Zwrot kosztów dojazdu

1. Zwrot kosztów dojazdu może nastąpić wyłącznie, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika, a odległość ta wynosi powyżej 50 km.
2. Zwrotowi nie będą podlegały koszty dojazdu w obrębie jednej miejscowości.
3. Podstawą refundacji kosztów dojazdu i powrotu na szkolenie są następujące dokumenty:
a. dla osób korzystających z komunikacji publicznej zwrot kosztów nastąpi do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze. Odbędzie się to na podstawie Druku rozliczenia kosztów dojazdu Uczestnika szkolenia – wraz z załączonymi biletami autobusowymi, kolejowymi i innej komunikacji zbiorowej, na trasie z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia i z powrotem – bilety należy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem Uczestnika.
b. dla osób korzystających z samochodu (koszt podróży refunduje się do wysokości ceny biletu kolejowego II klasy lub PKS) na podstawie Druku rozliczenia kosztów dojazdu Uczestnika szkolenia z dołączoną kserokopią prawa jazdy, kserokopią dowodu rejestracyjnego samochodu, którego Uczestnik jest właścicielem lub współwłaścicielem oraz dowodem potwierdzającym cenę biletu II klasy pociągu lub PKS (np. zaświadczenie z kasy przewoźnika kolejowego lub PKS o cenie biletu na danej trasie).
4. W przypadku, gdy Uczestnik szkolenia był dowożony samochodem przez inną osobę uznaje się, że Uczestnik nie poniósł kosztu i dlatego wydatek nie może zostać dofinansowany z budżetu projektu.
5. Nie refunduje się następujących kosztów:
a. przemieszczania się komunikacją miejską w miejscowości odbywania szkolenia;
b. opłat parkingowych;
c. opłat za korzystanie z dróg płatnych (autostrad).
6. Poniesione wydatki Uczestnicy rozliczają poprzez dostarczenie do Biura Projektu podpisanego Druku rozliczenia kosztów dojazdu Uczestnika szkolenia wraz z dokumentami, o których mowa w § 7 ust. 3 oraz wszelkimi dodatkowymi, pisemnymi wyjaśnieniami i oświadczeniami, jeżeli są wymagane do rozliczenia wydatku.
7. Czas dostarczenia do Biura Projektu kompletu dokumentów uprawniających do otrzymania zwrotu poniesionych wydatków związanych z dojazdem na szkolenie wynosi 14 dni od terminu zakończenia szkolenia, w którym Uczestnik brał udział.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu poniesionych kosztów w szczególności, gdy Uczestnik:
a. dostarczył dokumentację rozliczeniową do Biura Projektu w terminie późniejszym niż 14 dni od terminu zakończenia szkolenia, w którym Uczestnik brał udział;
b. dostarczył niewypełniony Druk rozliczenia kosztów dojazdu Uczestnika szkolenia;
c. nie dołączył biletów transportu publicznego z każdego dnia szkolenia;
d. nie dołączył kserokopii prawa jazdy, kserokopii dowodu rejestracyjnego samochodu.
9. Adres, na który należy dostarczyć dokumenty rozliczeniowe: Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Wawelska 15b, 02-034 Warszawa z dopiskiem „Szkolenia ZUT”.
10. Zwrot poniesionych kosztów nastąpi w terminie 30 dni od zakończenia szkolenia.

 
§ 8
Rezygnacja ze szkolenia

 
1. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, uczestnik szkolenia zobowiązuje się poinformować Organizatora nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, o ważnych okolicznościach, które uniemożliwiają udział w szkoleniu. oraz niepoinformowaniu o zaistniałej sytuacji, Organizator będzie miał prawo żądać zwrotu kosztów szkolenia, na podstawie umowy w przedmiocie realizacji szkolenia.


 
§ 9
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 r.
2. Regulamin może ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz zmian w umowie o dofinansowanie Projektu, tj.w umowie nr 6/2/2/NPZ/FRPH/2018/97/93 z dn. 29.05.2018 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia a Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Narodowego Programu Zdrowotnego na lata 2016-2020.